castellanoenglish
Seleccioneu pla: 
Començant per les àrees Començant per les àrees

És fascinant començar amb activitats noves i tenir les sabates per estrenar. Ara provem si van a la ...

Anem provant més edicions Anem provant més edicions

S'han de provar totes les eines per no tenir sorpreses. Per això són eines, i poden permetre donar l...

Provem plantilles internes! Provem plantilles internes!

Amb aquest escrit anem a veure si ens funcionen com esperem....

QUÈ ÉS?

InfoPots descarregar el document de la memòria

DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL AL PLA DE CIUTAT

Durant 8 anys (que es corresponent amb els darrers dos mandats polítics 2004-2007 i 2008-2011), hem desplegat i posat a prova un sistema de planificació, de seguiment i d’avaluació de les polítiques públiques tendent a integrar en un sol instrument: el Pla d’actuació municipal (PAM) totes les estratègies, els objectius i l’acció municipal prevista per ser desplegada durant els quatre anys de mandat. Durant  aquest període hem seguit el model tradicional de planificació estratègica. També hem provat d’incorporar la dimensió econòmica a la planificació per tal de dotar-la d’una certa garantia de viabililitat, rigor i transparència.

L’experiència dels últims quatre anys d’implantació d’aquest model ens ha ensenyat que es produeix un dilema entre l’estratègia projectada i l’estratègia realitzada:

- El context econòmic i social és cada vegada més canviant: les necessitats de la ciutat i de la ciutadania sobre les quals es planifica a quatre anys estan subjectes a variacions constants. Les estratègies i objectius operatius previstos per un termini de quatre anys, en menys d’un any ja necessiten una revisió i per tant un redisseny o replanificació.

- El PAM, basat en un model tradicional de pla estratègic a llarg termini, és una referència estable per a la identificació d’eixos estratègics i missions però davant d’un canvi de context que supera les previsions (impacte de la crisi econòmica) resulta un model massa rígid pel que fa als nivells d’objectius operatius i d’actuacions i per tant es converteix en un model que perd la seva capacitat i utilitat real i es converteix en una eina feixuga que s’ha d’informar però que no es útil com a eina de gestió.

- L’exigència d’haver de donar resposta a les necessitats sobrevingudes i la inviabilitat de fer revisió continua del pla de mandat per encabir-les fa que la planificació anual al moment d’elaborar el pressupost anual o les mesures d’urgència generin una acció paral·lela al PAM.

En l’actual mandat corresponent al període 2012-2015 hem canviat el model de planificació adoptant-ne un que ens permet tenir clares les PRIORITATS cap a les quals s’han d’orientar i ordenar les polítiques i que intenten donar resposta als principals problemes actuals del nostre municipi, així com els COMPROMISOS que marquen les pautes i els límits dels comportaments, i les ESTRATÈGIES per arribar-hi. En canvi, els objectius a curt termini i les actuacions que s’han d’alinear amb tot plegat s’hauran d’anar decidint en funció de les necessitats, de les oportunitats i dels resultats obtinguts així com restaran condicionades a les disponibilitats pressupostaries.

Amb aquest model pren una major rellevància l’avaluació i la planificació anual. Aquesta dinàmica permetrà relacionar el Pla de Ciutat 2015 amb el Catàleg de Serveis i la Gestió per a Resultats els quals s’han treballat a nivell formatiu durant el passat mandat. El PAM s’aniria construint any rere any en un procés continu d’acció-avaluació-acció.

La interrelació entre el Pla de Ciutat, la gestió i el pressupost serà viable gràcies a la planificació anual. L’aprovació cada any del desplegament d’objectius i actuacions del PAM estarà lligada a l’assignació de recursos econòmics i humans i a l’aprovació anual de pressupost.

PLA DE CIUTAT 2012-2015

El Pla de Ciutat 2012-2015 és el compromís polític i públic que integra l’estratègia i el conjunt de polítiques per als propers quatre anys . El document recull la visió comú i les estratègies de desenvolupament consensuades que l’ajuntament de Sant Boi  durà a terme per millorar la nostra ciutat i la qualitat de vida de tots els santboians i les santboianes. En la seva formulació definitiva incorpora els aspectes més rellevants de les aportacions fetes tant per les forces polítiques que li donen suport com per la ciutadania en els diferents processos i formats participatius que s'han dut a terme.

El Pla de Ciutat 2012-2015 es centra en la identificació dels aspectes prioritaris i les estratègies a seguir per aconseguir els objectius desitjats amb la perspectiva dels quatre anys de mandat. Per tal de fer-lo operatiu cada any s'elaborarà un Pla d'actuació municipal en el qual es programaran les accions i objectius anuals en base als diferents escenaris pressupostaris.

Aquest doble concepte de planificació comporta dues novetats respecte als plans dels anteriors mandats: en primer lloc la decisió de fer realista i dotar d’una major utilitat a la planificació estratègica adequant-la a les necessitats d’una realitat canviant i en segon lloc la d’alinear tota l’acció municipal cap a l’assoliment conjunt i transversal de les prioritats del Pla, trencant la visió compartimentada i orgànica emprada en les anteriors instruments de planificació.

CONTINGUT DEL PLA DE CIUTAT

El Pla es centra en donar resposta a 3 grans prioritats per al nostre municipi. Per fer realitat aquestes prioritats s’han plantejat 10 compromisos o finalitats els quals es despleguen en un total de 33 objectius estratègics on ha incidit principalment la valoració feta per l’Equip de Govern de les aportacions ciutadanes rebudes durant el procés participatiu.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA

El Servei de Planificació i Avaluació de Polítiques Públiques mitjançant la Unitat d’Assistència a la Planificació i l’Avaluació s’encarregarà de realitzar totes les tasques necessàries per assegurar el seguiment dels OBJECTIUS ESTRATÈGICS i les actuacions dels respectius PAM’s així com una avaluació periòdica de les PRIORITATS i COMPROMISOS del Pla de Ciutat.

El seguiment es farà en els òrgans de coordinació de la direcció política i tècnica ja constituïts: l’Equip de Govern pel que fa a la direcció política i el CAEM pel que fa a la direcció tècnica. Les Comissions estratègiques també són espais idonis per presentar les avaluacions. A nivell de participació ciutadana el seguiment es concretarà en els diferents Fòrums Econòmic, Social i Territorial i molt especialment en el Consell de Ciutat.

PEL QUE FA AL SEGUIMENT:

Sant Boi de Llobregat, compta amb un sistema de planificació que incorpora el seguiment posterior de totes les actuacions del pla i permet associar a cadascú dels objectius proposats la quantificació econòmica i la periodificació necessària per tal d’implementar les diferents propostes. Amb aquest sistema hem realitzat tot el desplegament del present pla.

De forma paral·lela a la concreció d’aquest pla s’ha desenvolupat el seu corresponent sistema d’informació i seguiment, que es defineix com un eina que:

- Permet als nivells de comandament tècnic i polític conèixer el nivell d’execució, l’evolució, les dificultats i preveure accions correctores, si cal.
- Permet visualitzar el ritme dels compromisos polítics adquirits.
- Presenta una doble estructura

o Una, alineada amb els objectius estratègics, on les diferents àrees contribueixen a l’assoliment comú de l’estratègia.
o I un altra, alineada amb el cartipàs polític, que serveix per a identificar de forma fàcil el programa concret d’actuació i el nivell de compliment dels objectius i accions de la seva competència directa, està estructurat posant la mirada sobre qui lidera les polítiques en lloc de sobre qui executa l’acció.

Destinat bàsicament a oferir informació a tècnics i polítics de l’administració municipal, té la clara voluntat de ser un instrument de comunicació, que ha de permetre als ciutadans i als diferents agents socials fer un seguiment del procés d’execució del pla.

En tot cas es tracta d’obtenir de forma sistemàtica el valor d’una sèrie de paràmetres quantificables, que mostren el nivell d’execució dels objectius.

Aquests paràmetres tindran en compte fonamentalment els següents indicadors:

1. El seguiment pressupostari (pressupost previst – pressupost executat) – indicadors d’eficiència 
2. L’adequació de l’execució a la temporalització prevista – indicadors d’eficàcia

La barreja d’ambdós aspectes permetrà el seguiment continu descrit més amunt.

RESPECTE A l’AVALUACIÓ:

Volem estendre els processos d’avaluació participativa, que vàrem començar a realitzar a diferents àmbits municipals durant la passada legislatura, al Pla de Ciutat i per extensió als diferents PAM’s anuals.

Això requerirà l’organització de grups de treball amb múltiples actors (veïns, comerciants, entitats, associacions, ...) amb la finalitat de facilitar una participació efectiva de la població en el seguiment i execució dels diferents programes d’actuació.

D’aquests grups de treball sorgiran tot un seguit de necessitats informatives, les quals caldrà ordenar i operacionalitzar per sistematitzar els processos d’avaluació que es realitzaran cada any i especialment al final de la implementació del pla.

Cal entendre que el que s’implementarà és un procés sistemàtic i periòdic on els actors o parts interessades, analitzaran i valoraran els resultats del pla, consensuaran resultats concertats i derivaran aprenentatges.

En tot el procés d’avaluació es tindran en compte el canvis que pateix l’entorn i el seu impacte sobre la ciutat, aquest entorn té una incidència directa sobre el progrés del pla que s’implementarà. Per tant, el context és determinant i l’haurem d’estudiar amb atenció per avaluar els efectes directes atribuïbles exclusivament al Pla, l'efecte net.

 


 

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00  -   Avís Legal  -   Login


Desenvolupat per Cicle, Serveis Informàtics